آموزش مجازي وآزمونهاي آنلاين رشته هاي اتومكانيك- برق خودرو-تنظيم موتور(تون آپ)

براي افزايش يادگيري وقبولي در آزمون آخر دوره هاي فني وحرفه اي

متحرک چهارزمانه موتور

دوره هاي آموزشي

در اين سايت با دوره هاي آموزشي اتومكانيك ، برق خودرو ، تنظيم موتور ودوره هاي صنايع خودرو آموزش داده ميشود
(اين دوره ها در حال تدوين است )

محمدرضا بوئي آبادي
محمدرضا بوئي آبادي
@khabarbafq.tvto@gmail.com
Read More
بوئي آبادي هستم مربي مركز آموزش فني وحرفه اي ،مدرس رشته تعميركار اتومبيل هاي سواري ورشته برق خودرو ورشته هاي مرتبط ،، میخوام بدونید که آموزش ويادگيري يك فن باعث ميشود شما ديگر بيكار نباشيد وآنچه را ميدانم به شما آموزش دهم ولذت يادگيري را در شما ايجاد كنم و دلم می خواد این احساس رو با شما عزیزان شریک باشم.
اسکرول به بالا